محورهای کنگره:

اختلالات خواب در کودکان

اختلالات خواب و فعالیت­های شغلی

اختلالات خواب و بیماریهای ریوی

اختلالات خواب و بیماریهای فک و صورت

اختلالات خواب و بیماریهای مغز و اعصاب

اختلالات خواب و بیماریهای روانپزشکی

 اختلالات خواب و بیماریهای قلبی و عروقی

اختلالات خواب و بیماریهای گوش و حلق و بینی