چاپ
دسته: صفحات وب سایت
بازدید: 116

 فرمت ارسال خلاصه مقالات

 

چکیده (فارسی)

چکیده فارسی باید حداکثر در 350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش فارسی B Nazanin انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

عنوان (سایز فونت 16و بولد)

نام نویسنده یا نویسندگان (سایز فونت 12 و بولد) و وابستگی سازمانی (سایز فونت 12 و ایتالیک)

مقدمه (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد) 

اهداف (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

روش اجرا (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد )

نتایج (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

بحث و نتیجه گیري (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای اهداف، روش اجرا و نتایج از گزارش مورد (موارد) استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD  ارسال شود.

 

چکیده (انگلیسی)

چکیده انگلیسی باید حداکثر در350 کلمه نوشته شود.

قلم نگارش متن در بخش انگلیسی Times New Roman انتخاب شود.

چکیده مقاله شامل:

Title (سایز فونت 16 و بولد)

Researchers (سایز فونت 12 و بولد) و Affiliation (سایز فونت 12 و ایتالیک)

Background (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)  

Objectives (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Methods (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Results (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

Conclusions (سایز فونت 14 و بولد و متن آن 12 غیر بولد)

واژگان کلیدی حداکثر در 6 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.

در مقالات گزارش موردی (Case Reports) به جای Objectives و Methods و Results از Report استفاده شود.

مقاله به صورت فایل WORD ارسال شود.