اهداف و برنامه های انجمن پزشکی خواب

 
اهداف انجمن:
* ارتقا دانش و آگاهی عمومی جامعه در مورد خواب، اختلالات و بهداشت آن
*ارتقا دانش و آگاهی پزشکان (اعم از عمومی و متخصص) در مورد اختلالات و بهداشت خواب
*همکاری علمی و کارشناسی با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نظام پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پزشکی قانونی، انجمن های علمی و ساير سازمانها و ادارات مرتبط با پزشکی کشور
*همکاری علمی و پژوهشی با انجمن ها و موسسات علمی دنيا در زمينه پزشکی خواب

 

برنامه های انجمن:
*برگزاری دوره های آموزشی داخلی و بين المللی در قالب کنگره ها، سمينارها، همايشها و کارگاه ها برای پزشکان عمومی و متخصصين رشته های وابسته
*انتشار اخبار و اطلاعات علمی طب خواب در قالب تارنما، خبرنامه و مجله علمی
*ترجمه و تاليف کتب آموزشی در سطوح مختلف
*همکاری با مراکز تحقيقاتی در زمينه پژوهش در طب خواب
*همکاری علمی و کارشناسی با متوليان سلامت کشور به جهت تعيين معيارهای اعتبار بخشی مراکز تشخيص و درمان اختلالات خواب
*همکاری علمی و کارشناسی با سازمانهای بيمه ای به منظور پوشش بيمه ای خدمات تشخيصی و درمانی خواب
*همکاری علمی و کارشناسی  با پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی در رسيدگی به مسايل حقوقی مربوط به پزشکی خواب
*همکاری علمی و کارشناسی با وزارتخانه های کار، بهداشت و درمان و ساير متوليان سلامت شغلی جهت تعيين پروتکل معاينات دوره ای خواب در حرفه های حساس
*بررسی و زمينه سازی جهت گنجاندن دوره های آموزشی در رشته های تخصصی مرتبط با پزشکی خواب