خُرخُر و وقفه تنفسی حین خواب (Snoring)

خُرخُر معمولاً هنگامی شنیده می شود كه بافت نرم حلق به هنگام تنفس حین خواب، دچار ارتعاش گردد. معمولاً در چنین افرادی انسداد نسبی راه هوایی ثانویه به چاقی، آسیب یا ساختار نا مناسب حلق وجود دارد. هنگامی كه انسان می خـوابد عضلات حلق شل می شود و انسداد راه هوایی بیشتر می گردد.
خُرخُر نه تنها باعث مزاحمت برای فرد دیگری كه در همان اتاق خوابیده می شود بلكه نا آگاهانه سبب بیدار شدن مكرر خود فرد می گردد كه ممكن است به صدها بار در طـول یك شب برسد. نتیجه آن خواب آلـودگی روزانه و اشكـال در تمركز فكر است. زمانی كه خُرخُر با آپنه خـواب (توقف تنفس حین خواب) توأم باشد، خطر آن جـدی تر از زمـانی است كه به تنهایی وجـود داشته باشد . اگر شما عـلاوه بر خُرخُر از خستگی روزانـه، خواب آلودگی روزانه، فشار خـون بالا، بیماری قلبی- عروقی رنج می برید، حتماً بایـد در آزمـایشگاه خـواب تحت بررسی قرار گیرید و در صورت وجـود آپنه خـواب تحـت درمان مـناسب قرار گیرید، زیرا عدم تشخیص و درمان به موقـع و منـاسـب این بیماری می تواند سلامت و حتی زندگی شما را به مخـاطره اندازد.
خوشبختانه امروزه برای درمان خُرخُر روشهای جراحی و غیر جراحی متعددی وجـود دارد كه با توجـه به صـلاحدید پزشكتان می توا نید از این روشهای درمانی بـهره ببرید.

 آپنه خواب یا ایستدم (Sleep Apnea)
آپنه خـواب حالـت خطرناكی است كه به صورت توقف تنفس حین خـواب روی می دهد دو نوع آپنـه خـواب وجود دارد : آپنـه انسدادی و آپنه مركزی. البته گاهی ترکیبی از دو نوع آپنه در بیماران دیده میشود که به آن آپنه میکس یا مخلوط می گویند. آپنه مركزی كه شیوع كمتری دارد هنگامی رخ می دهد كه مغز نمی تواند فرمان لازم برای حركت عضلات تنفسی و شروع دم را بدهد.
آپنه انسدادی كه بسیار شایع تر است هنگامی رخ می دهد كه به رغم تلاش فرد و به کار بردن عضلات تنفسی اش برای تنفس، هـوا به داخل یا خارج از بینی و دهان وی جریان پیدا نكند.


هـر چند خُرخُر همیشه با آپنه خـواب همراه نیست ولـی تقریباً همیشه آپنه خواب با خرخر در فواصل بین دو حمله آپنه همراه است . ممكن است در هر ساعت بیش از 90 حمله آپنه اتفاق بیافتد . بیمار ممكن است از احساس خفگی حین خـواب ، سر درد صبحگاهـی و خـواب آلودگی و گیجی روزانه شكایـت داشته باشد. تشخیص و درمان آپنه خـواب بسیار مهم است زیرا این مشكل می تـواند منجر به افزایش فشار خون، سكته قلبی و مغزی و نارسایـی قلب و ریه گردد. آپنـه معمولاً هنگامـی رخ می دهد كه راه هوایی نسبتاً بسته حلق با شل شدن عضلات در حین خواب کاملاً مسدود گردد و به رغم وجود تلاش برای تنفس ،تبادل هوا از ریه به بیرون صورت نگیرد . عدم ورود و خروج هو ا از ریـه سبب بـالا رفتن سطح دی اكسید كربن خـون و پایین آمـدن سـطح اكسیژن خون می گردد. این تغییرات باعث بیدار شدن فرد می گردد، با بیداری بیمار، شلی عضلات حلق وی كم شده و راه هوایی مجدداً باز می شود و هوا جریان می یابد. این بیدار شدن های مكرر هر جند باعث تداوم تنفس می شود ولی سبب می گردد كه بیمار خواب عمیق نداشته باشد. به عبارتی، به محض اینكه خواب بیمار به سمت عمیق شدن پیش می رود با یك حمله آپنه بیمار بیدار می شود. ممكن است فرد مبتلا به آپنـه خـواب متوجه هیچ یك از وقـایع حین خـواب خود نگردد . معمولاً بیمار از حملات توقف تنفس خود و بیدار شدن های مكرر بی اطلاع است اما از سر درد صبحگاهی ، احساس عدم رضایت از خـواب و خـواب آلـودگی روزانه شكایت دارد . ممكن اسـت بیمار
قـادر نباشد روی موضوعـات خـاص فكر خـود را متمركز كند و همچنین در طـول روز و حتی حـین كار مكرراً چرت بزنـد . آپنه خـواب در آزمایشگاه خواب با دستگاه پلـی سومنو گراف تشخیص داده می شود و بر حسب شدت و عـلت آن تحـت درمانهای مختلف جـراحی و غیر جراحی قرار می گیرد.