ناركولپسی (Narcolepsy)


ناركولپسی بیماری مزمن خـواب با علت ناشناخته است. ویژگی این بیماری خواب آلودگی شدید و بیش از حد روزانه بعد از خواب شبانه كافی است و این افراد معمولاً در زمانها و مكانهای نامنـاسب به خـواب می روند. حملات خواب روزانه با یا بدون آگاهی قبلی ممکن است اتفاق بیافتد كه گاهی مقاومت در برابر این حملات خواب بی فایده است و ممكن است این حملات مكرراً در طول روز اتفاق بیافتد. اتفاقات دیگری در بیماران مبتلا به این بیماری ممكن است رخ دهد از جمله :

كاتاپلكسی: كه عبارت اسـت از حملات ناگهانـی شلی و ضـعف عضـلات كه به صـورت زمین خـوردن بیمار یا عدم توانایی واضح صحبت کردن می تواند رخ دهد. حمـلات كاتاپلكسی ممكن است با واکنشهای احساسی ناگهانی از جمله خشم و ترس و . . . . شروع شود و از چند لحظه تا چند دقیقه طول بكشد. بیمار برخلاف صرع، در طول این حملات هشیار است.

فلج خواب: عبارت است از عـدم توانایی صحبت كردن یا حركت نمودن هنگام آرمیدن در بستر یا هنگام بیدار شدن كه ممكن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بكشد.

توهمات خواب: عبارت است از تجربیات رؤیا مانند واضح و اغلب هراسان كننده كه هنگام چرت زدن یا شروع به خواب رخ می دهد.
خواب آلودگی بیش از حد روزانه: شایع ترین علامت ناركولپسی خواب آلودگی بیش از حد روزانه و حملات چرت زدن است كه ممكن است همراه علایم فوق باشد یا نباشد.
تشخیص این بیماری با گـرفتن تاریخچه و انـجام پلی سومنوگرام میسر است كه در آن تغییرات خـاص نـوار مغز در حین خواب كه مـؤید تغییرات ریتم خواب می باشد مشخـص می گردد. هر چند درمان قطعی این بیماری ممكن نیست ولـی بعد از تشخیـص صحیح، پـزشك شما می تواند با برنامه درمانی كه برای بیمار ترتیب می دهد علایم و مشكلات خـواب و بیداری وی را تا حـد قابل توجهی كاهش دهد و در ارتقاء كیفیت زندگی او مؤثر باشد.